// Prawo, Compliance, AML  

Nowe prawo grupy spółek oraz zasady efektywnego nadzoru korporacyjnego

Cel szkolenia

W ramach szkolenia zostaną omówione najważniejsze zmiany, które dotyczą wprowadzenia polskiego prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), które ma regulować relacje prywatno-prawne między spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej, jak również wyposażenia rad nadzorczych w narzędzia umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego, a także wyeliminowania wątpliwości podnoszonych przez przedsiębiorców i przedstawicieli doktryny.

Dodatkowo analizie zostaną poddany mechanizm wejścia i wyjścia ze spółki w grupie spółek oraz instytucja wiążących poleceń w grupie kapitałowej, a także uprawnienia wspólników mniejszościowych spółki zależnej. 

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznasz zasady polskiego prawa holdingowego oraz efektywnego nadzoru spółek kapitałowych
 • Zilustrujemy proces przystąpienia do grupy spółek oraz wydawania wiążących poleceń
 • Nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów związanych z ochroną praw mniejszości 
  w grupie spółek

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest:

 • członkom zarządów i rad nadzorczych,
 • prokurentom,
 • dyrektorom zarządzającym,
 • głównym księgowym,
 • pracownikom działów prawnych w spółkach,
 • przedstawicielom nadzorów właścicielskich,
 • kancelariom prawnych,
 • przedstawicielom firm audytorskich oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

1.Uwagi ogólne dotyczące wprowadzenia regulacji prawa holdingowego 

 • Spółka dominująca i spółki powiązane
 • Strategia grupy
 • Jednolite kierownictwo
 • Interes grupy spółek

2. Zwiększającej efektywności rad nadzorczych spółek 

 • Rozszerzone uprawnienia rady nadzorczej spółki dominującej
 • Prawo dostępu spółki dominującej do informacji o spółkach zależnych
 • Członkostwo w grupie a tajemnica handlowa
 • Kim jest doradca rady nadzorczej i jak jest jego odpowiedzialność?
 • Dopuszczalne powiązania osobowe w zarządach i radach nadzorczych w obrębie grupy

3. Wejście i wyjście z grupy

 • Warunku dołączenia do grupy
 • Rezygnacja z grupy kapitałowej
 • Obowiązkowe zgłoszenie faktu pozostawania w grupie kapitałowej
 • Status spółek zagranicznych

4. Instytucja wiążących poleceń w grupie kapitałowej

 • Zakres i treść wiążącego polecenia wydanego przez spółkę dominującą
 • Przesłanki odmowy wykonania wiążącego polecenia
 • Odpowiedzialność za szkodę na skutek wykonania wiążącego polecenia
 • Odpowiedzialność za obniżenie wartości udziałów/akcji
 • Odpowiedzialność spółki dominującej wobec wierzycieli spółki zależnej
 • Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządców spółki zależnej Częściowa odpowiedzialność karna i odszkodowawcza

5. Sprawozdanie o powiązaniach umownych spółki zależnej ze spółką dominującą 

6. Uprawnienia wspólników mniejszościowych spółki zależnej

 • prawo do żądania wyznaczenia przez sąd rejestrowy firmy audytorskiej
 • prawo do odkupienia jego udziałów/akcji przez spółkę dominującą
 • uprawnienia wspólnika/akcjonariusza mniejszościowego przy przymusowym wykupie.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #prawospółek#nadzórkorporacyjny#noweprawo

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną