// Podatki  

Praktyczna analiza podatkowa zmian w VAT - pakiety SLIM_1, SLIM_2 i SLIM_3

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie, za pomocą praktycznych przykładów, zagadnień związanych z uproszczeniem rozliczania VAT w ramach pakietów SLIM_1, _2 i _3. W ramach zajęć wykładowca przybliży Państwu na konkretnych przykładach najbardziej racjonalne rozwiązania praktyczne w zakresie nowych przepisów i pomoże uniknąć błędów w rozliczeniach VAT.

Pomocą dydaktyczną będą w tym przypadku rozliczne interpretacje indywidualne Ministra Finansów i pojawiające się już orzeczenia WSA.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie wprowadzonych zmian od stycznia i października 2021r.
 • Zapoznanie się z praktycznymi przykładami rozliczania VAT w tym zakresie wspartymi wiedzą doświadczonego eksperta.
 • Dowiesz się jakie nadchodzą zmiany w ustawie o VAT, ze wskazaniem szczególnie wrażliwych rozwiązań.

Adresaci szkolenia

 • Pracownicy działów księgowych, handlowych i tych, którzy w firmach zajmują się dokumentacją fakturową,
 • Pracownicy biur rachunkowych,
 • Dyrektorzy finansowi,
 • Główni księgowi
 • Doradcy podatkowi
 • Przedsiębiorcy

1. Pakiet SLIM VAT 1

- likwidacja wymogu gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus – nowe zasady ujmowania korekt zmniejszających w VAT,
- zasady ujmowania faktur korygujących in plus – zasady obowiązujące w transakcjach krajowych, WDT oraz w eksporcie towarów,
- wydłużenie terminu wywozu towaru i zgromadzenia dokumentów potwierdzających wywóz dla zaliczki w eksporcie towarów,
- zmiana terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji,
- umożliwienie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży,
- zmiany w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
- kursy przeliczeniowe w VAT, a kursy stosowane do przeliczenia kwot w walucie obcej na gruncie podatków dochodowych

2. Pakiet SLIM VAT 2

- wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi do 3 lat i poszerzenie jej zastosowania (wdrożenie wyroku TSUE ws. ulgi na złe długi),
- odliczenie VAT po upływie terminu na odliczenie „na bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji,
- dopuszczenie możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym,
- likwidacja zasady szyku rozstawnego przy odliczeniu VAT z tytułu transakcji objętych odwrotnym obciążeniem – wdrożenie wyroku TSUE do ustawy o VAT,
- doprecyzowanie momentu ujęcia korekty zmniejszającej w odniesieniu do importu usług, WNT oraz dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca,
- umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty,
- uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny,
- zmiany w zakresie uwolnienia środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty 

3. Zmiany w VAT od stycznia i lipca 2023r. – pakiet SLIM VAT 3 i Grupa VAT:

- podniesienie progu dla małego podatnika do 2 mln euro rocznie,
- uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczania podstawy podatkowania przy korektach in minus, in plus oraz zbiorczych,
- nowe zasady korygowania stawki dotyczące WDT,
- zmiany w zwolnieniach z VAT, 
- nowości w MPP,
- zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT,
- znaczne podniesienie progu przy proporcji odliczenia,
- zmiany w zakresie uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego,
- brak obowiązku wystawienia faktury przy zaliczkach w niektórych przypadkach,
- brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących online (w tym wirtualnych),
- kto będzie mógł tworzyć grupę VAT,
- korzyści z utworzenia grupy VAT,
- zasady tworzenia grupy VAT,
- jak rozliczać transakcje wewnątrz grupy i z podmiotami spoza grupy?,
- fakturowanie i odliczanie w grupie VAT,
- przelewy VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną