// Zarządzanie  

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

- aspekty praktyczne

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z pojęciem zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym – metodykami zarządzania ryzykiem IT, praktyką zarządzania ryzykiem operacyjnym. Uzupełnienie wiedzy o technikach szacowania ryzyka operacyjnego, w tym IT.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Pogłębienie wiedzy o zadaniach i funkcjach specjalisty ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym w jednostce
 • Podniesienie umiejętności oceny i analizy systemu zarządzania ryzykiem.

Adresaci szkolenia

 • Menadżerowie ryzyka
 • IT Risk Officer’s
 • Akceptanci poziomu ryzyka
 • Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem pionów, jednostek, komórek organizacyjnych, osoby przygotowujące się do budowy lub oceny systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym (ze specyfiką ryzyka operacyjnego) w jednostce
 • Specjaliści i menedżerowie ryzyka operacyjnego

 1. Różnice międzysektorowe w zarządzaniu ryzykiem – sektor: bankowy, finansowy, ubezpieczeniowy:
  • Pojęcie i składowe zarządzania ryzykiem wg. ISO27001, ISO27005, ISO31000
  • Umiejscowienie poczucia kontroli w człowieku, awersja i apetyt na ryzyko
  • Ryzyko inherentne i rezydualne
  • Przyczyny, skutki, zagrożenia, straty operacyjne, podatności – wyjaśnienie pojęć
 2. Identyfikacja ryzyka
  • Analiza procesu pod kątem ryzyka operacyjnego
  • Estymatory i pętle
  • Decyzje obarczone ryzykiem i decyzje w warunkach ryzyka
  • Apetyt na ryzyko – target Risk
  • Czynniki ryzyka
 3. Kategoryzacja ryzyka 
 4. Pomiar ryzyka
  • Metody kwalifikatywne i kwantyfikatywne
  • Przekształcanie metod - zrównoważona karta wyników
  • Macierze wielokryterialne ryzyka
 5. Analiza ryzyka w procesach
 6. Narzędzia służące ocenie ryzyka – macierze i mapy ryzyka
  • samoocena,
  • analizy scenariuszowe – if scenario,
  • modele wewnętrznych ratingów – scoring ryzyka,
  • Rejestry ryzyka - pomiar strat operacyjnych,
  • KRI,
  • Zarządzanie uprawnieniami i odpowiedzialnościami w zarządzaniu ryzykiem (tablice RACI).
 7. Mechanizmy kontrolne służące minimalizacji ryzyka 
 8. Analiza ryzyka w wybranym obszarze działania jednostki – studium przypadku 
 9. Ryzyko operacyjne i technologiczne– rekomendacja M 
 10. Ryzyko i jego relacje z obszarami w Banku Spółdzielczym
  • Zarządzanie strategiczne
  • Controlling strategiczny
  • Zarządzanie projektowe
  • Zarządzanie procesowe
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – ISO27001
  • Business Governance, Corporate Governance/ IT Governance
  • BCM (Bussines Continuity Management) – ISO22301
 11. Standardy i praktyki zarządzania ryzykiem
  • Metodyki międzynarodowe: ERM COSO, ISO/IEC 27005, BASEL II
  • Metodyki krajowe: ANZ, Turnbull Rep., COSO, ERM COSO, King III, COCO, ISO31000, ISO38500
 12. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem
 13. Struktury organizacyjne dedykowane do zarządzania ryzykiem
  • Niezależna ocena systemu zarządzania ryzykiem – audyt wewnętrzny
  • Rola Komitetu Audytu w zarządzaniu ryzykiem

Piotr Welenc

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA., Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Inspektor Ochrony Danych, doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert w zakresie GRC, IT GRC, zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX), RODO. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Ekspert ds. zarządzania ryzykiem w PKF Polska S.A., Członek Komisji ds. Compliance oraz Komisji ds. Nowoczesnych Tematów Prawnych w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Członek Rady Naukowej czasopisma „compliance” Instytutu Compliance przy Uniwersytecie Viadrina, Frankfurt/O. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #ryzykooperacyjne #risk #pomiarryzyka

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Patrycja Lichacy

Patrycja Lichacy
Koordynatorka ds. projektów szkoleniowych
tel. 693 333 558

Skontaktuj się ze mną