Instrumentalne wszczynanie postępowań karnoskarbowych a bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Cykl artykułów ekspertów PKF Consult

 • W jaki sposób powstaje i kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe?
 • W jaki sposób dochodzi do zawieszenia oraz przerwania biegu terminu przedawnienia?
 • Jakich rozwiązań poszukują organy podatkowe, aby odwrócić niekorzystne dla siebie skutki związane z przedawnieniem zobowiązania podatkowego
 • Jak rozpoznać, że postępowanie karnoskarbowe zostało wszczęte instrumentalnie?
 • Jakie skutki dla podatnika ma uchwała 7 sędziów NSA I FPS 1/21
 • Co należy rozważyć przy weryfikacji, czy postępowanie karnoskarbowe wszczęto instrumentalnie?
 • Na co wskazuje aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych?

 

Problematyka podatków oraz innych świadczeń ponoszonych na rzecz państwa to także historia licznych sporów między władzą publiczną a podatnikami. W kontekście tych sporów powołuje się czasem sentencję Cycerona - Fiscus non erubescit - Skarb Państwa nie rumieni się ze wstydu.

Aktualność powyższego stwierdzenia bywa widoczna m.in. na gruncie problematyki wszczynania postępowań w sprawach o wykroczenie lub przestępstwo skarbowe celem zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zagadnienie to jest obecnie szeroko omawiane, a to z uwagi na fakt, iż organy podatkowe często ulegają pokusie instrumentalnego wykorzystania przepisów prawa, aby nie dopuścić do przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W artykule Ekspertów PKF przeczytasz: 

 • W jaki sposób powstaje i kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe?
 • W jaki sposób dochodzi do zawieszenia oraz przerwania biegu terminu przedawnienia?
 • Jakich rozwiązań poszukują organy podatkowe, aby odwrócić niekorzystne dla siebie skutki związane z przedawnieniem zobowiązania podatkowego?

Czytaj dalej…

24 maja 2021 r. to istotny dzień dla polskiego prawa podatkowego. Wtedy to Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę o sygn. akt I FPS 1/21. Dotyczy ona instrumentalnego wszczynania postępowań karnoskarbowych.

We wspomnianej uchwale NSA wskazał, że sądy administracyjne mają prawo dokonania kontroli legalności zastosowania przez organy podatkowe art. 70 § 6 pkt 1 w zw. z art. 70c Ordynacji podatkowej. Są to przepisy, które dopuszczają zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z uwagi na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

W artykule Ekspertów PKF przeczytasz: 

 • Jak rozpoznać, że postępowanie karnoskarbowe zostało wszczęte instrumentalnie?
 • Jakie skutki dla podatnika ma uchwała 7 sędziów NSA I FPS 1/21
 • Co należy rozważyć przy weryfikacji, czy postępowanie karnoskarbowe wszczęto instrumentalnie?
 • Na co wskazuje aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych?

Czytaj dalej…

Jakie przesłanki mogą wskazywać na instrumentalne wykorzystanie przepisów prawa przez organy podatkowe?

Dokonując analizy dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych Eksperci PKF wyróżnili przesłanki, których wystąpienie może świadczyć o instrumentalnym wykorzystaniu przepisów prawa przez organy podatkowe. W uzasadnieniu decyzji podatkowej powinny znaleźć się wyjaśnienia co do zasadności zastosowania instytucji zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w danej sprawie (zwłaszcza, gdy moment wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe jest bliski dacie przedawnienia zobowiązania podatkowego).

Czytaj dalej…

#PKF #Podatki #Tax #KontrolaSkarbowa