// Prawo, Compliance, AML  

Compliance w organizacji

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciem zintegrowanego systemu zarządzania zgodnością wg normy ISO 37301 oraz dobrymi praktykami z normy ISO19600. Uzupełnienie wiedzy dot. zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Pogłębienie wiedzy o zadaniach i funkcjach compliance w jednostce.
 • Podniesienie umiejętności oceny i analizy systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Adresaci szkolenia

 • Compliance officers
 • Menadżerowie ryzyka compliance
 • IT Risk Officer’s
 • Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem braku zgodności
 • Uczestnicy pionów, biur, jednostek, komórek organizacyjnych, spółek zależnych, koordynujące współpracę z biurem compliance w ramach grupy
 • Osoby przygotowujące się do budowy lub oceny systemu zarządzania zgodnością w jednostce
 • Specjaliści, kandydaci do zarządów lub rad nadzorczych w zakresie compliance.

 1. Definicja i rola funkcji compliance
 2. System zarządzania ryzykiem compliance
 3. Umiejscowienie compliance w strukturze zarządzania i kontroli. Zróżnicowanie struktur compliance
 4. Regulatorzy i ustawy
 5. Norma ISO37301
 6. Norma 19600
 7. Umiejscowienie funkcji compliance w strukturze firmy  (niezależność, obiektywizm, podległość operacyjna i funkcjonalna)
 8. Wewnętrzna struktura organizacyjna compliance
 9. Identyfikacja i monitorowanie zmian regulacji
 10. Audyt wewnętrzny i relacja do compliance
 11. Elementy programu compliance
  • code of conduct,
  • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
  • Zarządzanie politykami i procedurami
  • Komunikacja i marketing Funkcji  Compliance
  • Edukacja Compliance
  • Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających
  • Ochrona Sygnalistów
  • Zarządzanie ryzykiem Strony trzeciej
  • Zarządzanie dostawcami
  • Praktyki pracownicze
  • Nadzór nad ochroną wartości niematerialnych
  • Zarządzanie konfliktem interesów
  • Zagadnienia uczciwej konkurencji
  • Badanie zgodności relacji transgranicznych
  • Przeciwdziałanie korupcji
  • Zarządzanie poufnością i prywatnością
  • Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy
  • Bezpieczeństwo pracownicze i środowiskowe
  • Komunikacja medialna
  • chińskie mury,
  • kodeksy etyki,
  • sygnalizacja zachowań nieetycznych (whistleblowing),
  • polityka prezentowa,
  • ochrona danych osobowych,
  • ochrona praw, patentów i własności intelektualnej,
 12. Pozostałe zagadnienia compliance
  1. audyty compliance
  2. ochrona prywatności
  3. ochrona fizyczna
 13. Compliance a zarządzanie ryzykiem operacyjnym
  • analiza funkcji compliance w kontekście na działalności biznesowej
  • Identyfikacja ryzyka compliance
  • strategia compliance
  • polityka compliance
  • procedury compliance
 14. Metody jakościowe i ilościowe  analizy i oceny ryzyka compliance
 15. Monitorowanie compliance
 16. Mechanizmy, narzędzia i metody monitorowania ryzyka compliance
 17. Zarządzanie incydentami i zdarzeniami z tytułu ryzyka compliance.
  • Plany działań dla non-compliance
  • Raportowanie ryzyka compliance
 18. Zasady współpracy między funkcjami compliance i zarządzania ryzykiem operacyjnym
 19. Struktura dokumentacji compliance
 20. Dyskusja grupowa i przykłady

Piotr Welenc

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA., Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Inspektor Ochrony Danych, doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert w zakresie GRC, IT GRC, zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX), RODO. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Ekspert ds. zarządzania ryzykiem w PKF Polska S.A., Członek Komisji ds. Compliance oraz Komisji ds. Nowoczesnych Tematów Prawnych w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Członek Rady Naukowej czasopisma „compliance” Instytutu Compliance przy Uniwersytecie Viadrina, Frankfurt/O. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #compliance #ryzyko #ISO37301

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Patrycja Lichacy

Patrycja Lichacy
Koordynatorka ds. projektów szkoleniowych
tel. 693 333 558

Skontaktuj się ze mną