// Prawo, Compliance, AML  

Compliance w praktyce kadry zarządzającej

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Szkolenie z zakresu compliance ma na celu przygotować przyszłych compliance oficerów do pełnienia funkcji jaką jest zarządzanie zgodnością. Praca w compliance stanowi wyzwanie, do którego należy się dobrze przygotować. Compliance to zgodność z przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami firmy. Odpowiedzialność za compliance ponosi zarząd oraz wybrany przez nich compliance menager. Szkolenie ma pomóc w budowaniu funkcji i wizerunku compliance w organizacji. Pomoże Ci przygotować politykę compliance w organizacji i dostosować spółkę do reguł compliance. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciem zintegrowanego systemu zarządzania zgodnością wg normy ISO 37301 oraz dobrymi praktykami z normy ISO19600. Szkolenie stanowi praktyczne uzupełnienie wiedzy dot. zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Wynikiem szkolenia jest zaprojektowanie wzorcowej dokumentacji obejmujących procesy compliance w firmie. 

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Po szkoleniu będziesz potrafił zaprojektować, wdrożyć i udokumentować system compliance w przedsiębiorstwie.
 • Pogłębisz swoją wiedzę o zadaniach i funkcjach compliance oficera w organizacji.
 • Podniesiesz umiejętności oceny i analizy systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności.
 • Będziesz umiał zastosować teorię compliance do praktyki zawodowej.

Adresaci szkolenia

 • Compliance officers
 • Menadżerowie ryzyka compliance
 • IT Risk Officer’s
 • Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem braku zgodności
 • Uczestnicy pionów, biur, jednostek, komórek organizacyjnych, spółek zależnych, koordynujące współpracę z biurem compliance w ramach grupy
 • Osoby przygotowujące się do budowy lub oceny systemu zarządzania zgodnością w jednostce
 • Specjaliści, kandydaci do zarządów lub rad nadzorczych w zakresie compliance.

 1. Definicja i rola funkcji compliance
 2. System zarządzania ryzykiem compliance
 3. Umiejscowienie compliance w strukturze zarządzania i kontroli. Zróżnicowanie struktur compliance
 4. Regulatorzy i ustawy
 • Norma ISO37301
 • Norma 19600
 1. Umiejscowienie funkcji compliance w strukturze firmy  (niezależność, obiektywizm, podległość operacyjna i funkcjonalna)
 2. Wewnętrzna struktura organizacyjna compliance
 3. Identyfikacja i monitorowanie zmian regulacji
 4. Audyt wewnętrzny i relacja do compliance
 5. Elementy programu compliance
  • code of conduct,
  • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
  • Zarządzanie politykami i procedurami
  • Komunikacja i marketing Funkcji  Compliance
  • Edukacja Compliance
  • Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających
  • Ochrona Sygnalistów
  • Zarządzanie ryzykiem Strony trzeciej
  • Zarządzanie dostawcami
  • Praktyki pracownicze
  • Nadzór nad ochroną wartości niematerialnych
  • Zarządzanie konfliktem interesów
  • Zagadnienia uczciwej konkurencji
  • Badanie zgodności relacji transgranicznych
  • Przeciwdziałanie korupcji
  • Zarządzanie poufnością i prywatnością
  • Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy
  • Bezpieczeństwo pracownicze i środowiskowe
  • Komunikacja medialna
  • chińskie mury,
  • kodeksy etyki,
  • sygnalizacja zachowań nieetycznych (whistleblowing),
  • polityka prezentowa,
  • ochrona danych osobowych,
  • ochrona praw, patentów i własności intelektualnej,
 6. Pozostałe zagadnienia compliance
  1. audyty compliance
  2. ochrona prywatności
  3. ochrona fizyczna
 7. Compliance a zarządzanie ryzykiem operacyjnym
  • analiza funkcji compliance w kontekście na działalności biznesowej
  • Identyfikacja ryzyka compliance
  • strategia compliance
  • polityka compliance
  • procedury compliance
 8. Metody jakościowe i ilościowe  analizy i oceny ryzyka compliance
 9. Monitorowanie compliance
 10. Mechanizmy, narzędzia i metody monitorowania ryzyka compliance
 11. Zarządzanie incydentami i zdarzeniami z tytułu ryzyka compliance.
  • Plany działań dla non-compliance
  • Raportowanie ryzyka compliance
 12. Zasady współpracy między funkcjami compliance i zarządzania ryzykiem operacyjnym
 13. Struktura dokumentacji compliance
 14. Dyskusja grupowa i przykłady

Piotr Welenc

MBA, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, CDPSE, AESGO, ACO, IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA, QAVal.,

Audytor wewnętrzny. W latach 2011-2020 Dyrektor rozwoju rynku GRC Wolters Kluwer Polska. Pracował w zespole audytu informatycznego i zespole zarzadzania strategicznego NBP, w 2011 r. jako Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS, w latach 2009-2011 jako audytor wewnętrzny na Politechnice Warszawskiej. Wykonywał projekty Komisji ds. budowy systemu zarządzania ryzykiem w NBP, audyty dla Europejskiego Banku Centralnego. Wykładał w ponad 18 uczelniach w Polsce. Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN. Ekspert w zakresie GRC, ESG, analizy procesowej, IT govenance, compliance, SOX. Doradca spółek giełdowych i jsfp w zakresie GRC. Członek Komisji ds. compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Wykładowca na szkoleniach ACO i ACE, Członek Rady Nadzorczej GIZMI S.A., Członek Rady Naukowej czasopisma „Compliance” Instytutu Compliance przy Uniwersytecie Viadrina, Frankfurt/O. Autor ponad 30 publikacji dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #compliance #ryzyko #ISO37301

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną