// E-learning - Samokształcenie  

E-learning / Zasady etyki w praktyce

- nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Szkolenie zalicza 8h samokształcenia biegłego rewidenta.

1. Regulacje prawne z zakresu etyki zawodowej biegłych rewidentów

 • Hierarchia obowiązujących przepisów:
  • ustawa o rachunkowości
  • ustawa o biegłych rewidentach
  • zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów – Kodeks etyki IFAC
 • Szczególne uregulowania dotyczące niezależności wynikające z rozporządzenia KE 573/2014

2. Zmiany Kodeksu etyki IFAC w 2018 w porównaniu do wersji z Handbook 2016

 • Zmiany strukturalne i redakcyjne:
  zastąpienie części A, B, C w poprzednim Kodeksie przez:
  • część 1 dotyczącą postępowania zgodnego z Kodeksem, podstawowymi zasadami i założeniami koncepcyjnymi przez wszystkich biegłych rewidentów,
  • część 2 dotyczącą biegłych rewidentów zatrudnionych w jednostkach gospodarczych, możliwą do zastosowania również przez biegłych rewidentów wykonujących wolny zawód,
  • część 3 dotyczącą biegłych rewidentów wykonujących wolny zawód
 • Międzynarodowe Standardy Niezależności w:
  • części 4A – dotyczącej niezależności dla zleceń badania i przeglądu,
  • części 4B – dotyczącej niezależności dla zleceń atestacyjnych nie będących zleceniami badania i przeglądów.
 • Zmiany merytoryczne wynikające z zatwierdzonych dokumentów dotyczących:
  • projektu NOCLAR w związku z reagowaniem na działania niezgodne z prawem lub regulacjami,
  • długotrwałej współpracy personelu z klientem audytu lub usług poświadczających.
 • Daty wejścia w życie postanowień nowego Kodeksu dotyczących:
  • części 1, 2 i 3,
  • części 4A i 4B,
 • Długotrwałej współpracy personelu z klientem badania lub usług poświadczających.

3. Sposób korzystania z Kodeksu w nowej wersji

 • Podstawowe cele Kodeksu etyki.
 • Podstawowe zasady, niezależność i założenia koncepcyjne.
 • Wymagania przy postępowaniu zgodnym z Kodeksem: znajomość postanowień Kodeksu, zrozumienie ich treści i odpowiednie zastosowanie.
 • Zwrócenie uwagi na powiązania pomiędzy podtytułami „Wymagania ogólne” i „Dotyczy wszystkich klientów audytu” z dodatkowymi specyficznymi postanowieniami i podsekcjami.
 • Zwrócenie uwagi na oznaczenia paragrafów literą R, oznaczającą wymaganie oraz literą A, oznaczającą kontekst pozwalający na lepsze zrozumienie kodeksu jak też właściwego stosowania podejścia koncepcyjnego.
 • Zapoznanie z nowym sposobem prezentacji słownika pojęć i jego powiązania ze specyficznymi terminami w innych sekcjach Kodeksu.

4. Nowe oraz zmienione zagadnienia wprowadzone do nowej wersji Kodeksu

 • Reagowanie na działania niezgodne z prawem lub regulacjami:
  • biegłego rewidenta zatrudnionego w jednostce gospodarczej – rozdział 260,
  • biegłego rewidenta wykonującego wolny zawód – rozdział 360.
 • Naciski wywierane na biegłego rewidenta zatrudnionego w jednostce gospodarczej na postępowanie niezgodne z podstawowymi zasadami – rozdział 270.
 • Długotrwała współpraca personelu z uwzględnieniem rotacji:
  • z klientem audytu – rozdział 540,
  • z klientem usług atestacyjnych – rozdział 940.

5. Międzynarodowe Standardy Niezależności

 • Zwrócenie uwagi na świadczenie usług niepoświadczających:
  • klientom audytu – rozdział 600,
  • klientom innych usług poświadczających – rozdział 950.
 • Porównanie usług niepoświadczających, które nie mogą być świadczone na rzecz IZP z wykazem usług zabronionych w rozporządzeniu 573/2014.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane dostępowe do platformy szkoleniowej oraz dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Każde zgłoszenie potwierdzamy mailowo.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację na szkolenie e-learningowe.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o.Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia. 

Dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa:

 • Chrome,
 • Firefox,
 • Safari,
 • Edge,
 • Internet Explorer
 • Opera

Platforma E-learingowa działa także przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych na urządzeniach mobilnych.

 • Mobile Safari,
 • Google Chrome.

Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji. 

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po ukończeniu kursu e-learningowego należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach e-learningowych tak samo jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej. Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

Jeśli potrzebujesz pomocy:

 • w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl
 • w sprawach merytorycznych: skorzystaj z formularza poniżej.
W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną