// Finanse i rachunkowość   // Podatki  

Księgowe i podatkowe rozliczenie dotacji unijnych w perspektywie 2021-2027

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne rozwiązania stosowane przy realizacji dotacji. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy unijnych, a także przygotowania się do kontroli Instytucji audytujących. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne rozwiązania związane z przygotowaniem dokumentów księgowych, ewidencji księgowej do rozliczenie otrzymanej dotacji.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Uczestnicy szkolenia poszerza swoją wiedzę o zagadnienia związane z księgowością i rozliczaniem dotacji unijnych, a w szczególności w zakresie:

 • Przygotowania poprawnej dokumentacji księgowej i projektowej,
 • sporządzenia polityki rachunkowości
 • zmodyfikowania zakładowego planu kont,
 • prowadzenia ewidencji księgowej i      sprawozdawczości w związku z realizacja umowy o dofinansowanie z różnych programów operacyjnych,
 • kwalifikowalność kosztów w projekcie.

Forma szkolenia:

 • szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, wykład połączony z przykładami rozliczania, księgowanie dotacji, przykładami błędów w rozliczaniu i księgowaniu dotacji,
 • metoda warsztatowa opartą o aktywizację uczestników,
 • wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i możliwość nawiązania kontaktu z osobami rozliczającymi projekty unijne,
 • wzajemne rozwiązywanie trudności uwzględniających specyfikę realizowanego projektu, a także specyfikę beneficjenta,
 • konsultacje z trenerem.

Adresaci szkolenia

 • Pracowników działów finansowo-księgowych, które to chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej realizowanych umów o dofinansowanie oraz rozliczania otrzymanych dotacji.
 • Koordynatorów, asystentów projektów, którzy chcą zrozumieć zasady księgowości realizowanych dotacji
 • Osób, które aplikują o wsparcie finansowe z funduszy UE,
 • Audytorów projektów unijnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę,
 • Doradców podatkowych, którzy doradzają podmiotom w rozliczaniu kosztów i przychodów podatkowych

1. Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. 
2. Szczególne warunki kwalifikowalności i zasady finansowania projektów w EFS +, w tym w szczególności.: 
   a. Zasada faktycznego ponoszenia wydatków a podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków 
   b. Wkład niepieniężny 
   c. Uproszczone metody rozliczania wydatków 
   d. Projekty ryczałtowe. 
3. Zmiany w obszarze kwalifikowalności wydatków w stosunku do perspektywy 2014-2020, w tym: 
   a. zakupy środków trwałych i ich amortyzacja, 
   b. nowe zasady dotyczące cross-financingu (na podstawie „zasad finansowania FERS”) 
   c. Kwalifikowalność VAT (Trwałość projektu EFS+ wynikająca z poniesienia wydatków w ramach    cross-financingu, w tym: 
4. Zasady prowadzenia księgowości projektu:
5. Zakładowy plan kont
6. Dostosowanie polityki rachunkowości.
   a. zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów,
   b. dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,
   c. wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie,
   d. wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych,
   e. wyodrębniona ewidencja rozrachunków,
   f. wyodrębniona ewidencja kosztów,
   g. wyodrębniona ewidencja przychodów,
   h. zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków,
   i. ewidencja pomocnicza pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym – przykłady zastosowań,
   j. prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym.
7. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania kosztów w projekcie
8. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych:
   a. dokumenty finansowo-księgowe,
   b. dokumenty merytoryczne,
   c. kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu,
   d. kontrola merytoryczna,
   e. kontrola formalna,
   f. kontrola rachunkowa,
   g. przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.
9. Koszty bezpośrednie i pośrednie,
10. Personel projektu, baza personelu –
   a. Kwalifikowalność wynagrodzeń
   b. Podstawy prawne z zakresu wynagrodzeń
   c. Ewidencja czasu pracy - obowiązek pracodawcy
   d. Zasady obliczania różnych elementów wynagrodzenia
   e. wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby, urlopu oraz innego okresu nie wykonywania pracy
   f. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek ZUS oraz obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP
   g. Zawieranie umów oraz obliczanie wynagrodzeń z tytułu przychodów z działalności wykonywanej osobiście: umowy zlecenia, o dzieło
   h. Obowiązki płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
   i. Dokumentowanie kosztów zatrudnienia
11. Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowanych:
   a. zakup środków trwałych,
   b. zakup używanych środków trwałych,
   c. zakup gruntu lub nieruchomości zabudowanej,
   d. wartości niematerialne i prawne,
   e. wkład niepieniężny,
   f. opłaty finansowe,
   g. koszty przygotowania projektu,
   h. leasing,
   i. amortyzacja,
   j. koszty ogólne,
   k. wydatki niekwalifikowane.
12. Realizacja projektu w partnerstwie – podział zadań i wydatków między partnerów projektu, zasady współpracy, umowa partnerska,
13. Zasady archiwizacji dokumentacji księgowej w zależności od wybranej formy prowadzonej księgowości.
14. Dotacja otrzymana na cele inne niż zakup/wytworzenie środka trwałego 
   a. Przychód podatnika PIT
   b. Przychód podatnika CIT
   c. Ujęcie w kosztach wydatków sfinansowanych dotacją
15. Dotacja na zakup/wytworzenie środka trwałego 
   a. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacją
   b. Otrzymanie dotacji po rozpoczęciu amortyzacji składnika majątku
   c. Odpłatne zbycie dotowanego składnika majątku
16. Zwrot dotacji 
   a. Przychody bez korekty
   b. Korekta kosztów
17. Koszty pozyskania dotacji 

Gabriela Suski-Borek

Absolwentka wydziału rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wieloletni wykładowca zagadnień księgowych i finansowych, oraz doświadczony praktyk. W latach 1999-2010 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Trener w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Samodzielny księgowy spółki produkcyjnej i usługowej korzystającej z wielu dotacji unijnych, zastępca skarbnika miasta, specjalista do spraw obsługi finansowej projektu, konsultant w Punkcie Konsultacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Bogate doświadczenie zawodowe przekłada się na jakość prowadzonych zajęć, dzięki temu są ciekawe oraz użyteczne.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #dotacjeunijne #Ksiegoweipodatkowerozliczeniedotacjiunijnych #perspektywa2021-2027

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  2 dni / 16h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną