// Podatki  

Podatek odroczony w firmie - ujęcie praktyczne

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pomoc pracownikom działów księgowości, podatków i controlingu w ustalaniu podatku dochodowego z podziałem na bieżące zobowiązanie oraz odroczony podatek. W trakcie szkolenia zostaną omówione zarówno najważniejsze jak i te przydatne w praktyce zagadnienia, takie jak:

 • Cele ustalania podatku odroczonego,
 • Różnice w wycenie bilansowej i podatkowej poszczególnych pozycji bilansu,
 • Zasady ustalania zysku brutto i dochodu do opodatkowania,
 • Wyliczenie bieżącego zobowiązania podatkowego,
 • Wyliczenie aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego,
 • Wyliczenie efektywnej stopy podatkowej,
 • Sprawdzenie uzyskanych wyliczeń.

Korzyści dla uczestników szkolenia

W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze, przydatne w praktyce zagadnienia, w tym m.in.:

 • Cele ustalania podatku odroczonego,
 • Różnice w wycenie bilansowej i podatkowej poszczególnych pozycji bilansu,
 • Zasady ustalania zysku brutto i dochodu do opodatkowania,
 • Wyliczenie bieżącego zobowiązania podatkowego,
 • Wyliczenie aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego,
 • Wyliczenie efektywnej stopy podatkowej,
 • Sprawdzenie uzyskanych wyliczeń.

 

Adresaci szkolenia

 • Dyrektorzy finansowi,
 • Główni Księgowi,
 • Członkowie zarządu ds. finansowych,
 • osoby zainteresowane tematyką podatku odroczonego

 1. Podstawa prawna
 2. Podstawowe definicje
 3. Wartość podatkowa aktywów. Ustalanie różnic przejściowych między wartością bilansową a wartością podatkową aktywów
 4. Wartość podatkowa pasywów. Ustalanie różnic przejściowych między wartością bilansową a wartością podatkową pasywów
 5. Przykłady ustalania podatku odroczonego:
  1. Środki trwałe
  2. Wartości niematerialne i prawne
  3. Należności
  4. Zapasy
  5. Papiery wartościowe
  6. Kredyt bankowy
  7. Rezerwy
  8. Różnice kursowe
  9. Naliczone odsetki
  10. Przykład całościowy nr 1
 6. Straty podatkowe możliwe do odliczenia od dochodu w przyszłości.
 7. Niewykorzystane ulgi podatkowe - Premie inwestycyjne
 8. Ustalanie wartości podatkowych aktywów i pasywów w umowach leasingowych
 9. Ujmowanie zobowiązań i należności z tytułu podatku dochodowego
 10. Tworzenie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 11. Ustalanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 12. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 13. Pozycje bezpośrednio zwiększające lub zmniejszające kapitał własny. Ujęcie kosztu lub przychodu z tytułu podatku dochodowego
 14. Kompensowanie należności i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 15. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym (jednostkowym i skonsolidowanym)
 16. Przykład całościowy nr 2

Załącznik A. Procedury stosowane przy ujmowaniu i wycenie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Załącznik B. Przykład zastosowania procedur, omówionych w załączniku A 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  2 dni / 16h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną