// Podatki  

Podatek VAT/CIT/PIT w branży budowlanej i deweloperskiej

praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa w tym zakresie

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych najemców, deweloperów oraz osób zajmujących się tzw. „flipami”, w tym osób zajmujących się podatkowym rozliczaniem inwestycji w nieruchomościach.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady opodatkowania nieruchomości oraz branży budowlanej i deweloperskiej. Uczestnicy uzyskają wyjaśnienia najistotniejszych niejasności występujących w zakresie opodatkowania rynku nieruchomości, poznają regulacje podatkowe dotyczące rozliczenia VAT w nieruchomościach obowiązujących od 2023 r., zasady rozliczenia podatkowego najmu nieruchomości, zasady amortyzacji nieruchomością oraz sprzedaży nieruchomości na gruncie podatków PIT, CIT, VAT.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Dowiesz się w jakich okolicznościach prace budowlane objęte są stawką preferencyjną 8%,
 • Poznasz regulacje podatkowe dotyczące powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy nieruchomości i robót budowlanych, a kiedy dostawa i roboty nie podlegają opodatkowaniu w Polsce,
 • Nauczysz się jakie warunki należy spełnić, aby sprzedaż nieruchomości była zwolniona z VAT,
 • Dowiesz się jak rozliczać członków konsorcjum i spółki nieruchomościowe,
 • Poznasz praktyczne aspekty rozliczania podatków w transakcjach dotyczących nieruchomości.

Adresaci szkolenia

 • Kadra kierownicza pionów finansowych
 • Główne księgowe, księgowe
 • Pracownicy działu finansowego
 • Osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi
 • Dyrektorzy jednostek
 • Dyrektorzy finansowi
 • Właściciele firm
 • Osoby rozliczające podatek VAT i osoby odpowiedzialne za te rozliczenia w Wspólnotach mieszkaniowych i ich zarządcy.

 1. Stawki podatku VAT w branży budowlanej i deweloperskiej (dostawa nieruchomości w VAT)
 • stawka VAT (8%)  na roboty budowlane i obiekty budowlane, w tym infrastruktura towarzysząca oraz stawka VAT na roboty budowlane poza budynkiem
 • ustanowienie i przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu
 • wynajem lokali, a refaktura prac budowlanych i wyposażenia
 • Wykonawstwo zastępcze – zasady rozliczania VAT
 • dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane (definicja terenu budowlanego), w tym tereny na których posadowiono obiekty nie spełniające definicji budynku i budowli (budynki przeznaczone do rozbiórki oraz zabudowane nieruchomością nieujawnioną w KW)
 • dostawy budynków, lokali i ich części 2 lata po ich pierwszym zasiedleniu (definicja pierwszego zasiedlenia), w tym rodzaje nakładów (modernizacyjne czy remontowe), a ich wpływ za zwolnienie
 • dostawa budynków, lokali i ich części nabytych bez prawa do odliczenia VAT
 • konsorcjum – zasady rozliczania VAT członków konsorcjum

   2. Dostawa nieruchomości w podatku dochodowym:

 • Moment powstania przychodu na gruncie PIT i CIT
 • Zasady stosowania ulgi mieszkaniowej
 • mieszkanie zakupione na wynajem
 • kilka mieszkań na wynajem
 • umowa deweloperska, a moment poniesienia wydatku
 • kategorie wydatków rozliczanych w ramach ulgi
 • Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży nieruchomości.
 • Umowy i inne zdarzenia gospodarcze w budownictwie
  • Cesja praw do umowy deweloperskiej i innych umów przedwstępnych
  • Podział nieruchomości
  • zniesienie współwłasności
  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

  3. Dostawa nieruchomości na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych:

 • Moment powstania obowiązku i podstawa opodatkowania.
 • PCC a transakcje związane z nieruchomością
 • Kategoria zwolnień z PCC

  4. Powstanie obowiązku podatkowego w branży budowlanej na podstawie wyroku TSUE w sprawie C‑224/18 (Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów). Wskazanie:

 • dostawy nieruchomości, w tym obiektów budowlanych – data podpisania aktu notarialnego czy wydania kluczy,
 • zaliczka, a wkład budowlany oraz wpłaty na deweloperski rachunek powierniczy
 • usługi najmu i dzierżawy nieruchomości oraz rozliczenie zwrotu nakładów

   5. Omówienie zdarzeń podatkowo-prawnych stanowiących podstawę opodatkowania VAT

 • kary umowne i odszkodowania
 • kaucja gwarancyjna w budownictwie
 • rozliczenie faktur korygujących, w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM
 • podstawa opodatkowania w imporcie usług
 • opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń na rzecz podmiotów trzecich

   6. Miejsce opodatkowania dostaw towarów i usług w kontekście firm budowlanych

 • Usługi świadczone na rzecz podatników VAT
 • Usługi świadczone na rzecz konsumentów
 • Usługi świadczone na rzecz podmiotów prawnych nie będących podatnikami

   7. Zasady dokumentowania w branży budowlanej i deweloperskiej

 • fakturowanie usług budowlanych, w tym faktura elektroniczna
 • ustrukturyzowana faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych oraz w umowie koncesji na roboty budowlane
 • faktury wystawiane do paragonów fiskalnych
 • ewidencja robót budowlanych i dostawy nieruchomości na kasie fiskalnej
 • raportowanie dokumentów w JPK

   8. Podatek naliczony w budownictwie

 • odliczenie podatku naliczonego przez firmy budowlane i deweloperskie
 • świadczenie robót budowanych za granicą,
 • struktura sprzedaży - branżowe transakcje, które mogą spowodować konieczność stosowania struktury VAT
 • terminy odliczenia podatku naliczonego, w tym zmiany wynikające z VAT SLIM

   9. Zasady płatności i odpowiedzialności w zapłacie za usługi budowlane (Mechanizm Podzielonej Płatności, Biała Lista)

  10. SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWE na gruncie podatku dochodowego.

  11. WARSZTATY PRAKTYCZNE – rozwiązanie problemów zgłoszonych przez Uczestników

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną