// Podatki  

Praktyczne omówienie zasad rozliczania VAT w towarowych transakcjach międzynarodowych-

(WDT, WNT, eksport towarów, łańcuchy dostaw) w 2023r.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie nowych rozwiązań przyjętych w ramach kolejnego pakietu SLIM_VAT od stycznia 2023r i utrwalenie wiedzy na temat przepisów regulujących rozliczanie VAT w obrocie międzynarodowym towarami oraz omówienie najnowszych orzeczeń i interpretacji do wywołujących wątpliwości zagadnień, co pozwala zaktualizować posiadaną już wiedzę. Szkolenie, w założeniu, ma pomóc uczestnikom w usystematyzowaniu dotychczasowej wiedzy w zakresie transakcji transgranicznych i rozwiązaniu praktycznych problemów, z którymi borykają się firmy realizujące wymianę międzynarodową.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Usystematyzujesz dotychczasową wiedzę w zakresie transakcji transgranicznych i rozwiązaniu praktycznych problemów, z którymi borykają się firmy realizujące wymianę międzynarodową
 • Poznasz nowe zasady harmonizacji warunków stosowania stawki 0% przy WDT w całej UE
 • Dowiesz się jaki musi być status podmiotów uczestniczących w WDT

Adresaci szkolenia

 • Pracownicy działów księgowych, handlowych i tych, którzy w firmach zajmują się dokumentacją fakturową,
 • Pracownicy biur rachunkowych,
 • Dyrektorzy finansowi,
 • Główni księgowi,
 • Radcowie prawni,
 • Doradcy podatkowi
 • Przedsiębiorcy  realizujący w praktyce transakcje międzynarodowe.

1. Nowe zasady harmonizacji warunków stosowania stawki 0% przy WDT w całej UE:

• jakie są aktualne przepisy unijne w zakresie rozliczania WDT?
o zasady wynikające z Dyrektywy 112,
o zmiana w zakresie Dyrektywy 2018/1910,
o Rozporządzenia WE 282/2011 i 2018/1912,
• nowe przesłanki materialne do stosowania stawki 0%,
• jakich dokumentów dla zastosowania stawki 0% wymagają przepisy unijne?
• zasada domniemania wywozu towaru – szczegółowa dokumentacja, która musi posiadać podatnik,
• czy podatnik musi posiadać wszystkie dokumenty przewidziane w rozporządzeniach unijnych i w jakich terminach powinien je zgromadzić?

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

• warunki transakcji potrzebne do uznania ją za WDT,
• jaki musi być status podmiotów uczestniczących w WDT?
• czy występują szczególne przypadki WDT?
• moment powstania obowiązku podatkowego,
o faktura przed dostawą,
o faktura po dostawie albo brak faktury,
o zaliczki na poczet WDT (zasady rozliczania),
• co wchodzi w zakres podstawy opodatkowania przy WDT (opłaty dodatkowe, koszty transportu, atesty itp.)?
• krajowe warunki stosowania stawki 0% przy WDT,
• w jakim zakresie stosować przepisy krajowe dotyczące stawki 0% przy WDT w stosunku do wprowadzonych zasad unijnych?
• nowe zasady korekty stawki w zakresie WDT – zmiany w pakiecie SLIM_VAT_3 od stycznia 2023r..

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

• zakres podmiotowy i przedmiotowy WNT:
o obowiązki dostawcy zagranicznego i polskiego nabywcy przy WNT,
o miejsce świadczenia WNT,
o transakcje wyłączone z WNT, dotyczące przemieszczenia towarów z UE do Polski,
o WNT nietransakcyjne – specyfika rozliczenia.
• obowiązek podatkowy w WNT:
o znaczenie daty wystawienia faktury przez kontrahenta zagranicznego,
o data faktury, a data dostawy,
o faktura zagraniczna z podatkiem – co zrobić?
o  zaliczki na poczet WNT,
• zasady ustalania podstawy opodatkowania w WNT przy uwzględnieniu stanowiska KAS i wyroków sądów,
• kurs po jakim należy przeliczać należności wyrażone w walucie obcej – nowe rozwiązania,
• kursy w korektach zbiorczych WNT po zmianach w ramach SLIM_VAT_3,
• nowe zasady korygowania podstawy opodatkowania „in minus” i „in plus” w zakresie WNT,
• nowe zasady odliczania VAT z tytułu WNT – efekt orzecznictwa TSUE?


4. Transakcje łańcuchowe na gruncie podatku VAT:

• kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa, w tym trójstronna?
• rozpoznawanie dostaw ruchomych i nieruchomych,
• jak wskazać, kto jest organizatorem transportu w transakcji łańcuchowej i jakie to ma znaczenie dla opodatkowania VAT?
• znaczenie warunków Incoterms 2020 dla sposobu opodatkowania transakcji łańcuchowej,
• obowiązki rejestracyjne w innych krajach,
• uproszczenie w transakcji trójstronnej – stanowisko KAS,
• obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej.

5. Eksport towarów:

• jak rozpoznać eksport bezpośredni i pośredni?
• obowiązek podatkowy przy eksporcie towarów oraz opodatkowanie zaliczek w eksporcie – istotne zmiany,
• tzw. dostawa wydłużona i jej wpływ na opodatkowanie zaliczek,
• stawka 0% w eksporcie bezpośrednim i pośrednim:
o dokumenty niezbędne do zastosowania stawki preferencyjnej,
o terminy wykazania eksportu ze stawką 0% albo krajową z deklaracji,
o sposób rozliczenia zaliczki w deklaracji i ewidencji VAT ze stawką 0%,
o zasady korygowania stawki w eksporcie – wstecz czy na bieżąco.

6. Problematyka dostaw towarów zdalnie (e-commerce):

• co to jest WSTO, OSS, SOTI i IOSS?,
• zasady rozliczania dostaw towarów i świadczenia usług dla nie podatników z innych krajów UE,
• konsekwencje przekroczenia limitu obrotów,
• możliwość wyboru uproszczenia w rozliczaniu dostaw i usług (OSS),
• wykazywanie transakcji WSTO i TBE w deklaracji i prowadzenie ewidencji oraz obowiązki rejestracyjne podatników polskich,
• nowe zasady rozliczania VAT od importowanych towarów,
• rozliczenie uproszczone – IOSS,
• brak możliwości zwolnienia z VAT importu towarów.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #VATwobrociemiędzynarodowym #WDT #transakcjetransgraniczne

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną