// Samokształcenie  

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

- dla biegłych rewidentów i księgowych

Cel szkolenia

W ramach szkolenia adresaci zostaną zapoznani z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu prawidłowego realizowania nałożonych na nich obowiązków ustawowych oraz w celu uniknięcia realizowania przez nich transakcji podejrzanych. Szczególnie uwzględnione zostaną zmiany, jakie zostały wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 (Dyrektywa V AML).

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Usystematyzujesz wiedzę z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Adresaci szkolenia, jako instytucje obowiązane, zapewnią swój udział w programach szkoleniowych obligatoryjnych dla osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Adresaci szkolenia unikną kar administracyjnych nakładanych przez podmioty kontrolujące, w związku z niedopełnieniem ich udziału, jako osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w programach szkoleniowych

Adresaci szkolenia

 • Biegli Rewidenci
 • Główne Księgowe, Samodzielne Księgowe
 • Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi
 • Osoby odpowiedzialne za realizacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Osoby, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu

 1. Zakres obowiązków przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021. Poz. 162), których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi, wynikający z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 2. Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 3. Pojęcia wymienione w ustawie, mające praktyczne zastosowanie w relacjach z klientem:
  • Stosunki gospodarcze
  • Transakcja
  • Transakcja okazjonalna
  • Przeprowadzanie transakcji
 4. Środki bezpieczeństwa finansowego:
  • Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości
  • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, w tym weryfikacja jego tożsamości oraz ustalenie struktury własności i kontroli
  • Ocena stosunków gospodarczych
  • Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych
 5. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
  • Katalog osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
  • Wdrożenie procedur, w celu ustalenia czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
 6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 7. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzorujących
 8. Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”
 9. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń
 10. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
 11. Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w:
  • Art. 74
  • Art. 86
  • Art. 89
  • Art. 90
 12. Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatności

Na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia wraz z instrukcją otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną