// Prawo, Compliance, AML  

Regulacje europejskie CSRD i SFRD

- jak dopasować raportowanie ESG do nowych wymagań prawnych

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z pojęciem ESG i sposobami raportowania na podstawie CSRD i SFRD oraz dobrymi praktykami. Uzupełnienie wiedzy dot. zarzadzania ryzykiem braku zgodności w ESG.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Pogłębisz wiedzę o zadaniach i funkcjach ESG w jednostce
 • Podniesiesz umiejętności oceny i analizy systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności lub nieprawidłowego raportowania
 • Dowiesz się jakie są kluczowe wskaźniki dotyczące zagadnień społecznych w ESG

Adresaci szkolenia

 • Compliance & ESG officers
 • menadżerowie ryzyka compliance
 • IT Risk Officer’s
 • akceptanci poziomu ryzyka,pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem braku zgodności, uczestnicy pionów, biur, jednostek, komórek organizacyjnych, spółek zależnych, koordynujące współpracę z biurem compliance w ranach grupy osoby przygotowujące się do budowy lub oceny systemu zarządzania ESG w jednostce, specjaliści, kandydaci do zarządów lub rad nadzorczych w zakresie ESG, specjaliści, doradcy departamentów.

 1. Czym jest zrównoważony rozwój. Definicja ESG i szanse z nim związane
  • Agenda 2030
  • Zasada 5P
 2. Wyjaśnienie składowych pojęcia ESG
 3. ESG i jego relacja z Corporate Social Responsibility
 4. Raportowanie niefinansowe – cechy informacji niefinansowej – przykłady - znaczenie
 5. Standardy raportowania: GRI, SASB, raportowanie zintegrowane SIN
 • Sposoby zbierania informacji
 • Definiowanie celów i budowanie mierników
 • Interesariusze
 • Elementy ESG
 1. Środowisko i klimat
  • Zrównoważony rozwój
  • Zarzadzanie ryzykiem
  • Ryzyka środowiskowe i metody ich neutralizowania. Odnajdowanie ryzyk w środowisku produkcyjnym
 2. Kluczowe wskaźniki dotyczące zagadnień społecznych w ESG
  • Ryzyko socjopsychologiczne
  • Kodeksy dla dostawców
  • Kodeks Etyki
  • HR compliance
  • Prawa człowieka
  • Zagadnienia społeczne w ujęciu globalnym
  • Code of conduct
  • Łańcuch dostaw, due diligence i zarządzanie ryzykiem strony trzeciej
  • Ochrona konkurencji
  • Antykorupcyjna i zagadnienia międzynarodowej przestępczości zorganizowanej w obszarze ESG
 3. Ład korporacyjny – relacje zarządu rady i walnego zgromadzenia akcjonariuszy
  • Standardy międzynarodowe w zakresie corporate governance
  • DPSN 2021
  • Lobbying
  • Leanwashing i greenwashing
  • Przekupstwo i sprzedajność
 4. Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju
 5. Proces należytej staranności
  1. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG
   • Zawartość – opisy, zasoby, normy decyzje, metodologia, organizacja i dokumentacja
   • Standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju
   • Zawartość przedmiotowa i podmiotowa standardów
   • Standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju dla MŚP
   • Jednolity elektroniczny format raportowania
   • Skonsolidowana sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju
   • sankcje mające zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z dyrektywą
 6. Rozporządzenie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFRD)  - cele, zawartość
 7. Obowiązek informacji na temat
  • niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu.
  • polityki wynagrodzeń
  • ryzyka dla zrównoważonego rozwoju
  • zrównoważonych inwestycji w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy, w tym informacji na stronach internetowych
 8. Promowania aspektu środowiskowego lub społecznego
  • w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy
  • dla inwestycji w sprawozdaniach okresowych
 9. Przegląd ujawnianych danych
 10. Komunikaty marketingowe
 11. Przejrzystość komunikatów zapewniana przez
  • IOPR
  • Pośredników ubezpieczeniowych
  • Produkty emerytalne
 12. Atestacja skonsolidowanej sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju
 13. Zaprojektowanie systemu ESG w organizacji – strategia spółki, polityki inwestycyjne
  • Metodologia (ISO26000)
  • Organizacja
  • Dokumentacja
  • Sprawozdawczość

 

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną