// Finanse i rachunkowość  

Środki trwałe-ewidencja, wycena, amortyzacja-aspekty praktyczne

Cel szkolenia

W trakcie szkolenia zostaną omówione zmiany związane z klasyfikacją środków trwałych, wyceną środków trwałych, podziałem środków trwałych, naliczeniem odpisów amortyzacyjnych i ujawnieniem informacji w sprawozdaniu finansowym jednostki.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Zdobycie wiedzy związanej z przepisami podatkowymi i bilansowymi dotyczącymi środków trwałych
 • Usystematyzowanie wiedzy o środkach trwałych
 • Nabycie wiedzy o ewidencji środków trwałych
 • Uporządkowanie podstawowych pojęć i definicji środków trwałych

Adresaci szkolenia

-pracownicy działu finansowego

-pracownicy działu księgowego

-pracownicy działu inwestycyjnego

-osoby odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji środków trwałych

1. Pojęcie oraz zakres środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym
a) Kryteria zaliczania składników majątku do środków trwałych według:
 ▪ ustawy o rachunkowości,
 ▪ ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (fizycznych),
 ▪ międzynarodowych standardów rachunkowości.
b) Klasyfikacja środków trwałych

2. Ewidencji środków trwałych dla celów bilansowych i podatkowych
a) Polityka rachunkowości w zakresie środków trwałych
b) Księgi rachunkowe w zakresie środków trwałych
c) Dokumenty związane z obrotem środkami trwałymi
d) Ewidencja w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

3. Wycena środków trwałych
a) Zakup środków trwałych
b) Wytworzenie środków trwałych we własnym zakresie
c) Otrzymanie środków trwałych w formie darowizny i spadku
d) Otrzymanie środków trwałych w formie aportu
e) Wartość początkowa środka trwałego nabytego w wyniku wykonania świadczenia niepieniężnego
f) Części składowe i peryferyjne środka trwałego

4. Środki trwałe w budowie
a) Pojęcie środków trwałych w budowie
b) Zasady ewidencji środków trwałych w budowie
c) Jakie koszty zalicza się do kosztów inwestycji.

5. Wartości niematerialne i prawne
a) Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych.
b) Zasady umarzania i amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych.
c) Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
d) Ewidencja syntetyczna i szczegółowa wartości niematerialnych i prawnych.
e) Wycena i urealnianie wartości niematerialnych i prawnych.
f) Ewidencja zmniejszeń i zwiększeń stanu wartości niematerialnych i prawnych.

6. Zasady amortyzacji środków trwałych
a) Metody amortyzacji bilansowej
b) Metody amortyzacji podatkowej
c) Metoda liniowa
d) Metoda sezonowa
e) Metoda degresywna
f) Metoda indywidualna
g) Amortyzacja jednorazowa środków trwałych o niskiej wartości początkowej
h) Amortyzacja jednorazowa dla małych podatników
i) Wyłączenia amortyzacji z kosztów podatkowych
j) Korekta amortyzacji
k) Ewidencja księgowa amortyzacji w aspekcie bilansowo-podatkowym

7. Ulepszenie środków trwałych
a) Co to jest ulepszenie? Kryteria ulepszenia bilansowe i podatkowe
b) Amortyzacja własnych środków trwałych ulepszonych po wprowadzeniu do ewidencji
c) Amortyzacja własnych środków trwałych ulepszonych przed wprowadzeniem do ewidencji
d) Ulepszenie (inwestycje) w obcych środkach trwałych

8. Remont środków trwałych
a) Definicja remontu
b) Ewidencja kosztów remontu

9. Wycofanie środków trwałych z ewidencji
a) Likwidacja środków trwałych
b) Sprzedaż środków trwałych
c) Darowizna środków trwałych
d) Aport środków trwałych

10.Inwentaryzacja środków trwałych
a) Termin i sposób przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych
b) Rozliczanie i ewidencja niedoborów środków trwałych
c) Rozliczanie i ewidencja ujawnionych środków trwałych

11.Środki trwałe a sprawozdanie finansowe
a) Wycena bilansowa środków trwałych
b) Odroczony podatek dochodowy
c) Informacja dodatkowa
 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną