// Finanse i rachunkowość  

Warsztaty US GAAP i PSR - porównanie głównych różnic

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie zagadnień obejmujących Amerykańskie Standardy Rachunkowości (US GAAP) w odniesieniu do poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Uczestnicy szkolenia zapoznają się m.in. z koncepcjami rachunkowości, kluczowymi zagadnieniami regulowanymi US GAAP, a także z różnicami pomiędzy polskim prawem bilansowym/MSSF, a US GAAP.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Zapoznasz się z kluczowymi założeniami koncepcyjnymi US GAAP
 • Poznasz najważniejsze regulacje oraz ich zastosowanie
 • Przejdziesz z nami przez analizę przykładowego sprawozdania finansowego sporządzonego wg US GAAP na przykładzie wybranej spółki  branżowej notowanej na rynku amerykańskim

Adresaci szkolenia

 • Dyrektorzy finansowi
 • Księgowi i Główni księgowi
 • Pracownicy działów księgowości raportujący dla inwestorów wg US GAAP
 • Pracownicy działów finansowych związanych z US GAAP,
 • Pracownicy działów controllingu powiązanych z tematyką US GAAP
 • osoby zainteresowane tematyką US GAAP

I.  Wprowadzenie

 1. Kluczowe założenia koncepcyjne US GAAP
 2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania  i kapitały własne, przychody i koszty).
 3. Główne różnice w zasadach i podejściu koncepcyjnym między US GAAP  vs PSR.
 4. Zakres objęty regulacjami, krótka informacja dotycząca  regulacji ASU po konwergencji.
 5. Rola polityki rachunkowości grupy kapitałowej, korekty błędów, zmiana polityki rachunkowości - charakterystyka, ujęcie w sprawozdaniu finansowym.

II. Kluczowe obszary różnic w prezentacji sprawozdania finansowego przygotowanego wg PSR i  regulacji US GAAP . Analiza sprawozdań finansowych - case study  na podstawie wybranych spółek giełdowych:

 1. Struktura, treść, zasady ogólne i wymogi odnośnie sprawozdania finansowego. Regulacje SEC
 2. Prezentacja bilansu tym: układ, agregacja informacji, prezentacja aktywów obrotowych i trwałych, zobowiązania krótko i długoterminowe, w tym pożyczki, struktura kapitału własnego.
 3. Sprawozdania dla właścicieli- zestawienie zmian w kapitale własnym (klasyfikacja i charakterystyka), w tym ujęcie niezrealizowanych zysków i strat kapitałowych, transakcji w  walutach obcych.
 4. Raport o wynikach finansowych w danym roku- sprawozdanie z wyniku i całkowitego dochodu operacji oraz rachunek zysków i strat, w tym: przychody, koszty i wydatki, rodzaje działalności (działalność kontynuowana i zaniechana).
 5. Rachunek przepływów środków pieniężnych, w tym prezentacja działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty.
 6. Noty uzupełniające do sprawozdania finansowego.

III. Analiza kategorii bilansowych - podobieństwa i podstawowe obszary różnić US GAAP vs  PSR . Ujawnianie, wycena oraz ujęcie w sprawozdaniu finansowym, case study na podstawie wybranych spółek giełdowych:

 1. Koncepcja kosztu historycznego jako podstawa wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań.  Różnice kursowe, wartość godziwa, koszty finansowania zewnętrznego.
 2. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, należności oraz przedpłaty (zasady rozliczenia w czasie).
 3. Inwestycje krótkoterminowe, w tym instrumenty finansowe oraz transakcje zabezpieczające.
 4. Zapasy - podstawowe informacje
 5. Długoterminowe aktywa trwałe- środki trwałe
 6. Wartości niematerialne oraz inne aktywa o charakterze trwałym
 7. Instrumenty finansowe - podstawowe informacje, klasyfikacja i prezentacja, instrumenty podstawowe i pochodne, wykorzystanie instrumentów pochodnych w rachunkowości zabezpieczeń itp..
 8. Zobowiązania krótkoterminowe (rodzaje, klasyfikacja, prezentacja, wycena).
 9. Zadłużenie o charakterze długoterminowym, w tym pożyczki oraz emisja obligacji i innych papierów dłużnych .
 10. Rezerwy, w tym rezerwy dotyczące świadczeń pracowniczych (rodzaje, zasady tworzenia, wycena).
 11. Zagadnienia podatku odroczonego.
 12. Kapitał własny (klasyfikacja i prezentacja bilansowa).
 13. Aktywa przeznaczone do zbycia.
 14. Podmioty powiązane, połączenia (krótka charakterystyka).

Grażyna Machula

Były dyrektor finansowy w BRE Corporate Finance SA. Opiniodawca na zlecenie Senatu RP projektu ustawy o rachunkowości. Opracowywała analizy makroekonomiczne, analizy finansowe spółek publicznych oraz analizy rynku kapitałowego dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz współpracowała w przygotowaniu regulacji prawnych (Zarządzenia Przewodniczącego KPW) w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #USGAAP #PSR #sprawozdaniefinansowe

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  2 dni / 16h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną