AML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Cykl artykułów ekspertów PKF Consult

Jakie są nowe obowiązki przedsiębiorców związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu? 

Jakie obowiązki mają spółki w zakresie aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych? 

Jakie są zasady odnotowywania rozbieżności między informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta ujawnionymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną?

Nowe obowiązki związane z AML 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu- dla biegłych rewidentów i księgowych

Przedsiębiorcy zostali obciążeni nowymi obowiązkami związanymi z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

Do jakich zmian należy się przygotować? 

  1. Nowe podmioty obowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych - przed zmianą podmiotami zobowiązanymi do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych były spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych). Nowelizacja poszerza ten katalog o: trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu, spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie oraz spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, fundacje.
  2. Zmiana danych beneficjenta rzeczywistego ujawnianych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych - dotychczas w CRBR ujawniano jedynie jedno obywatelstwo beneficjenta rzeczywistego. Na mocy nowych przepisów, konieczne będzie ujawnianie informacji o każdym posiadanym obywatelstwie. Ustawodawca przewidział przy tym dodatkowy termin 6 miesięcy, tj. do dnia 30 kwietnia 2022 r., na aktualizację danych dotyczących obywatelstwa beneficjentów rzeczywistych zgłoszonych do rejestru przed wejściem w życie Nowelizacji.
  3. Obowiązek wskazania danych osoby dokonującej zgłoszeń do CRBR - od dnia 31 października zmianie ulegnie również sposób dokonywania zgłoszeń do CRBR. Oprócz danych, takich jak dane identyfikacyjne podmiotu zgłaszanego do rejestru, beneficjentów rzeczywistych oraz członków organu lub wspólników uprawnionych do reprezentacji, osoba dokonująca w imieniu danego podmiotu zgłoszenia do CRBR, będzie zobowiązana do podania swoich następujących danych: imienia i nazwiska, obywatelstwa, państwa zamieszkania, numeru PESEL albo daty urodzenia - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, funkcji uprawniającej do dokonania zgłoszenia. W praktyce, opisywana zmiana oznacza, że już na etapie sporządzania zgłoszenia konieczne będzie sprecyzowanie osoby, która w imieniu podmiotu to zgłoszenie podpisze oraz złoży co CRBR.

Przeczytaj wszystkie 16 zmian 

Obowiązki spółek w zakresie aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Wybrane powinny nie tylko prawidłowo zidentyfikować i zgłosić beneficjenta lub beneficjentów rzeczywistych, ale także na bieżąco aktualizować informacje o nich w CRBR. W praktyce oznacza to, że każdy przypadek zmiany w strukturze właścicielskiej podmiotu lub innej sytuacji, która wpływa na sprawowanie kontroli w tym podmiocie, a także każdy przypadek zmiany danych tego podmiotu takich jak nazwa, siedziba lub adres, powinien zostać ujawniony w CRBR. W takich sytuacjach konieczne jest dokonanie ponownej identyfikacji beneficjentów rzeczywistych i aktualizacji uprzedniego zgłoszenia.

Przeczytaj w Alercie Ekspertów PKF Consult 

  • Jakich podmiotów dotyczy obowiązek?
  • Jaka jest odpowiedzialność za niedokonanie aktualizacji zgłoszenia?
  • Jaki jest bieg terminów na dokonanie zgłoszenia w CRBR w przypadku zmiany danych?
  • O czym jeszcze powinieneś pamiętać?

Czytaj więcej 

Zasady odnotowywania rozbieżności między informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta ujawnionymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną

Eksperci PKF przedstawiają informacje o tym, w jaki sposób instytucja obowiązana powinna postępować w przypadku odnotowania rozbieżności dotyczących danych o beneficjentach rzeczywistych, opracowane w oparciu o Komunikat GIIF.

14 stycznia 2022 r. na stronie internetowej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej opublikowano komunikat nr 37 zawierający informacje z zakresu przepisów AML/CFT dotyczące zasad odnotowywania przez instytucję obowiązaną rozbieżności między informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta, ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, a ustalonymi przez tę instytucję obowiązaną.

Czytaj więcej 

SPRAWDŹ PROGRAM SZKOLENIA - AML

#AML #CRBR #Prawo