Harmonogram

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi  harmonogramami naszych projektów szkoleniowych

  Nazwa szkolenia Kategoria Miejsce Termin
Wartość godziwa wg MSSF i Ustawy o Rachunkowości Rachunkowość Warszawa 28.08.2018
Analizy porównawcze - zasady sporządzania, stosowanie metod szacowania dla potrzeb Cen Transferowych Finanse Warszawa 06.09.2018
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe Rachunkowość Warszawa 06.09.2018
MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami Finanse Warszawa 06.09.2018
Cash Flow -techniki sporządzania rachunku zgodnie z Uor, KSR1, MSR 7 Finanse Warszawa 07.09.2018
CIT/TP - praktyczne aspekty Podatki Warszawa 11.09.2018
Inwestowanie na giełdzie - od czego zacząć? Rynek Kapitałowy Warszawa 11-12.09.2018
Samochód w firmie - aspekty podatkowe Podatki Warszawa 12.09.2018
Finansowy niezbędnik dla niefinansistów Finanse Warszawa 13-14.09.2018
Podatek VAT kompendium zmian 2017-2018 r. Podatki Warszawa 14.09.2018
RODO w księgowości. Ochrona danych osobowych w związku ze świadczeniem usług rachunkowo - księgowych. Prawo Warszawa 20.09.2018
Akcje, kontrakty, opcje i obligacje od podstaw Rynek Kapitałowy Warszawa 24-25.09.2018
Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych. Korekta zmian wprowadzonych od początku 2018r. Podatki Warszawa 25.09.2018
Moduł 20 - Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 25-26.09.2018
Moduł 25 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 25.09.2018
Podatek dochodowy od osób prawnych – kompendium zmian Podatki Warszawa 26.09.2018
Moduł 26 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 26.09.2018
Moduł 23 - Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 27.09.2018
Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Zarządzanie Warszawa 27-28.09.2018
Moduł 24 - Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 28.09.2018
Praktyczne aspekty przeciwdziałania sytuacjom korupcyjnym i identyfikacji manipulacji Prawo Warszawa 01.10.2018
Rozliczenie podatku VAT w transakcjach zagranicznych Podatki Warszawa 01.10.2018
Skuteczne prowadzenie rozmów w biznesie z użyciem metod i technik stosowanych przez FBI Zarządzanie Warszawa 02.10.2018
Zawieranie umów o pracę i umów cywilnoprawnych- warsztaty praktyczne Kadry i płace Warszawa 04.10.2018
Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw Finanse Warszawa 04-05.10.2018
Analiza finansowa dla księgowych na przykładach Finanse Warszawa 08-09.10.2018
Bankowe postępowania wyjaśniające z zastosowaniem technik i metody opracowanej przez FBI Rynek Kapitałowy Warszawa 10.10.2018
Przesłuchania w charakterze świadka lub podejrzanego- aspekty formalnoprawne i praktyczne Prawo Warszawa 11.10.2018
Rozwiązywanie umów o pracę warsztaty praktyczne Kadry i płace Warszawa 11.10.2018
Finansowy niezbędnik dla niefinansistów Finanse Warszawa 11-12.10.2018
Wykrywanie fałszerstw w dokumentacji oraz warsztaty grafologiczne Finanse Warszawa 15.10.2018
Controlling i analiza finansowa przedsiębiorstw Finanse Warszawa 15-16.10.2018
Analiza finansowa sprawozdań finansowych – praktyczne ujęcie Finanse Warszawa 15-16.10.2018
Moduł 6 - Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 16.10.2018
Moduł 21 - Stosowanie MSB w praktyce – część II: Realizacja zaplanowanych procedur badania jako reakcja na oszacowane ryzyko badania Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 16-17.10.2018
Zatory płatnicze - możliwości optymalizowania podatków dochodowych i VAT Podatki Warszawa 18.10.2018
Zarządzanie Strategiczne przedsiębiorstwem Zarządzanie Warszawa 18-19.10.2018
Moduł 13 - Wycena przedsiębiorstw – etap I: wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw – matematyka finansowa Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 22.10.2018
MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami Finanse Warszawa 22.10.2018
Moduł 14 - Wycena przedsiębiorstw – etap II: metody wyceny i rewizji Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 23-24.10.2018
Budowa i czytanie bilansu oraz rachunku zysków i strat od podstaw Finanse Warszawa 24-25.10.2018
Podatek od towarów i usług 2019 Podatki Warszawa 25.10.2018
Moduł 19 - Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz podmioty uprawnione do badania Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 25.10.2018
Mobbing i nierówne traktowanie w miejscu pracy Kadry i płace Warszawa 25.10.2018
Moduł XIX - Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz podmioty uprawnione do badania Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 25.10.2018
Środki trwałe Podatki Warszawa 25.10.2018
Moduł 23 - Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 06.11.2018
Moduł 25 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 06.11.2018
Moduł 26 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 06.11.2018
Moduł 24 - Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 07.11.2018
Moduł 16 -Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 08-09.11.2018
Podatek dochodowy od osób prawnych 2019 Podatki Warszawa 08.11.2018
Moduł 11 - Konsolidacja sprawozdań finansowych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 12-14.11.2018
Moduł 5 - Inwestycje finansowe- aspekty bilansowe i podatkowe Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 15-16.11.2018
Finansowy niezbędnik dla niefinansistów Finanse Warszawa 15-16.11.2018
Moduł 8 - Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 26-27.11.2018
Moduł 15 - Wycena przedsiębiorstw – etap III: wycena aktywów – teoria i warsztat Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 26-27.11.2018
MSSF 15 – nowe podejście w ujmowaniu przychodów z tytułu umów z klientami Finanse Warszawa 28.11.2018
Moduł 12 - Badanie skonsolidowanego sprawozdania Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 29-30.11.2018
Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw Finanse Warszawa 29-30.11.2018
Akcje, kontrakty, opcje i obligacje od podstaw Rynek Kapitałowy Warszawa 03-04.12.2018
Moduł 17 - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 12.12.2018
Moduł 1 - Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 13-14.12.2018
Finansowy niezbędnik dla niefinansistów Finanse Warszawa 13-14.12.2018
Moduł 22 - Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 13-14.12.2018
Moduł 2 - Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 17-18.12.2018
Moduł 25 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 17.12.2018
Moduł 26 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 17.12.2018
Moduł 18 - Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 18.12.2018
Introduction to financial accounting
Planowane
Szkolenia w języku angielskim Warszawa -
Introduction to management accounting
Planowane
Szkolenia w języku angielskim Warszawa -
Introduction to Ethics, Corporate Governance and Business Law
Planowane
Szkolenia w języku angielskim Warszawa -
Komitety audytu i rady nadzorcze w 2016 r. Konferencje Warszawa 17.05.2016
Moduł XX Stosowanie MSB w praktyce - część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 25-26.01.2018
Moduł XXI Stosowanie MSB w praktyce część II: Realizacja zaplanowanych procedur badania jako reakcja na oszacowane ryzyko badania Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 01-02.02.2018
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - kluczowe zagadnienia Prawo i Podatki Warszawa 01-02.02.2018
Moduł XXII Stosowanie MSB w praktyce część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 14-15.02.2018
Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku od towarów i usług. Prawo i Podatki Warszawa 15.02.2018
Rachunkowość wg. MSSF/MSR Rachunkowość Warszawa 20-21.02.2018
Cash Flow w Praktyce- Poznaj sprawozdanie z przepływów jako narzędzie do zarzadzania płynnością Finansowe Warszawa 06.03.2018
Sprawozdania skonsolidowane w aktualnym stanie prawnym Rachunkowość Warszawa 13.03.2018
Podział, łączenie i przekształcanie jednostek w świetle Ustawy o rachunkowości i MSSF w aspekcie bilansowym i podatkowym Rachunkowość Warszawa 15-16.03.2018
Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym – aktualny stan prawny Prawo i Podatki Warszawa 21.03.2018
Dokumentacja Cen Transferowych – nowe wytyczne Prawo i Podatki Warszawa 10.04.2018
Moduł 23 - Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 23.04.2018
MSSF 15 – Przychody z umów z klientami. Nowy model rozpoznawania przychodów Rachunkowość Warszawa 23.04.2018
Moduł 24 - Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 24.04.2018
MSSF 16 - Leasing. Rewolucja w księgach Rachunkowość Warszawa 24.04.2018
Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych Prawo i Podatki Warszawa 15.05.2018
Split Payment - mechanizm podzielonej płatności Podatki Warszawa 24.05.2018
Ceny Transferowe w praktyce Podatki Warszawa 30.05.2018
Moduł 25 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 12.06.2018
Moduł 26 - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta Szkolenia obligatoryjne stacjonarne Warszawa 12.06.2018

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu